A2000-01 – Bestemmelser i Hovedtariffavtalen vedrørende pensjonsforhold i kommunal sektor

Bestemmelse ikon Bestemmelse: På bakgrunn av henvendelser fra kommuner som ønsket å skifte leverandør av pensjonsforsikringsprodukter har Konkurransetilsynet vurdert å gripe inn mot enkelte bestemmelser i Hovedtariffavtalen i kommunal sektor. Avtalen er inngått mellom Kommunenes Sentr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.01.2000

På bakgrunn av henvendelser fra kommuner som ønsket å skifte leverandør av pensjonsforsikringsprodukter har Konkurransetilsynet vurdert å gripe inn mot enkelte bestemmelser i Hovedtariffavtalen i kommunal sektor. Avtalen er inngått mellom Kommunenes Sentralforbund (KS), på vegne av kommunene, og de ansattes organisasjoner Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – kommune (YS) og Akademikernes Fellesorganisasjon – seksjon kommune (AF). Bestemmelsene begrenser kommunenes adgang til å skifte leverandør ved at det stilles krav om at det nye produktet må være «tatt til etterretning av Kredittilsynet» før flytting kan gjennomføres.

 Tilsynet finner at bestemmelsene i Hovedtariffavtalen regulerer ervervsvirksomhet (kommunenes innkjøp av pensjonsforsikringsprodukter). De aktuelle bestemmelsene angår flytting av pensjonsforsikringsavtaler og ikke hva pensjonsforsikringsavtalen i seg selv skal gå ut på (pensjonsytelsen). En slik regulering av hvordan den enkelte kommune rent praktisk skal oppfylle sine pensjonsforpliktelser anses å være av administrativ art og er i dette tilfellet ikke omfattet av unntaket for lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste for andre. Bestemmelsene kan således vurderes etter konkurranseloven.

Tilsynet finner at bestemmelsene i Hovedtariffavtalen er egnet til å begrense konkurransen i markedet, særlig ved å hindre flytting fra den dominerende leverandøren Kommunal Landspensjonskasse til konkurrerende livsforsikringsselskaper. Selv om bestemmelsene av tariffpartene begrunnes med behov for å kvalitetssikre forsikringsproduktene, så er bestemmelsene etter tilsynets vurdering ikke egnet til å gi annen kvalitetssikring enn den som eventuelt følger av at skifte av leverandør utsettes på ubestemt tid under henvisning til en vurdering i Kredittilsynet. Siden det ikke lenger foreligger noen forhåndskontroll av livsforsikringsprodukter i Norge, men kun en plikt til å melde nye produkter til Kredittilsynet, kan nye produkter markedsføres uten noen forhåndsvurdering hos Kredittilsynet.

Mangelfull konkurranse kan føre til et effektivitetstap, først og fremst ved å redusere konkurransetrykket på kostnadene ved å administrere pensjonsordningen og på avkastningskravene, men også ved å hindre kommuner med en gunstig risikoprofil på sine ansatte i å flytte sine forsikringer til kollektiver som gir uttelling for dette.

Når tilsynet på tross av at bestemmelsene i Hovedtariffavtalen er egnet til å begrense konkurransen likevel ikke grep inn, så skyldes dette at effektivitetstapet ble vurdert som for lite til å begrunne et inngrep. Det foreligger for tiden ikke pensjonsforsikringsprodukter som er omstridt pga. manglende vurdering i Kredittilsynet. Kredittilsynet har vurdert de produkter som var omstridt og gitt enkelte merknader som er etterkommet av livsforsikringsselskapene. Videre vil gjeldende hovedtariffavtale utløpe 30. april 2000. Det vil neppe oppstå nye forsøk før denne dato på skifte til leverandør med nye produkter som kan tenkes å bli omstridt. Tilsynet er dessuten kjent med at tariffpartene vurderer alternative metoder for kvalitetssikring i fremtiden, jf. også at Kredittilsynet har uttalt at bestemmelsene i Hovedtariffavtalen er lite ønskelige fra Kredittilsynets side.