A1999-16 – Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB – etablering av fellesforetak

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.12.1999

Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB har inngått en avtale om å slå sammen deler av selskapenes virksomhet i et fellesforetak kalt Wallenius Wilhelmsen Lines AS. Foretaket skal eies i fellesskap av partene. Saken reiser spørsmål om når opprettelsen av et fellesforetak ved nystiftelse skal behandles under konkurranseloven § 3-11 eller om de øvrige bestemmelser i konkurranseloven kapittel 3 kan komme til anvendelse. Konkurransetilsynet la til grunn i saken at når morselskapene overfører virksomhet og realia til fellesforetaket slik at det får tilstrekkelige ressurser til å fungere som en selvstendig og uavhengig markedsaktør på varig grunnlag, må opprettelsen av fellesforetaket ansees som et bedriftserverv og behandles under § 3-11.