A1998-19 – Filatelistisk Forlag AS’ utgivelse av «Handlerkatalog Norge»

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-4 og § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.10.1998

Verken Filatelistisk forlag (FF) eller de to aksjonærene hver for seg er ervervsdrivende med hensyn til salg av frimerker. Frimerkeomsetningen er det bl.a. medlemmer av Norsk Frimerkehandler Forening som står for. Det er derfor ikke tilstrekkelig sammenheng mellom FFs virksomhet som katalogselger og prisfastsetter og det frimerkesalget som medlemmer av frimerkehandlerforeningen forestår til at man kan identifisere de to gruppene med hverandre og si at det i realiteten er frimerkehandlerne, som gjennom en mulig påvirkning av katalogutgiveren, står bak prissettingen. Heller ikke foreligger dokumentasjon som tilsier at FFs utgivelse av Handlerkatalog for frimerker innebærer en overtredelse av forbudet mot prissamarbeid. Opplysningene i saken indikerer at én person alene fastsetter prisene, og det foreligger derfor ikke noe samarbeid mellom ervervsdrivende slik krrl krever. På dette grunnlag har Konkurransetilsynet kommet til at Filatelistisk Forlag AS’ utgivelse av «Handlerkatalog Norge» ikke omfattes av forbudet.