A1998-03 – Konkurransetilsynets avgjørelse av 6. februar 1998 under krrl. § 3-10 i sak 95/18 DuPont Jet AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.02.1998

Du Pont Jet AS (JET) ber Konkurransetilsynet om å pålegge eierne av de eksisterende depotanleggene for bensin å gi JET en avtale for bensin på de samme vilkår som det de øvrige bensinselskapene har. Tilsynet har ikke funnet det godtgjort at de andre oljeselskapene generelt sett utøver markedsmakt, verken samlet eller hver for seg. Det er etter tilsynets oppfatning ikke grunn til å tro at leveringsnektelsen av depottjenester, slik situasjonen er i dag, bidrar til en begrensning av konkurransen i forhold til lovens formål om effektiv ressursbruk. Tilsynet griper følgelig ikke inn i saken.