A2013-24 – Line AS (under navneendring til Domstein Sjømat AS) – Enghav AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.2013

Konkurransetilsynet mottok en anmodning om unntak fra gjennomføringsforbudet 31. oktober 2013 i forbindelse med alminnelig melding om foretakssammenslutning mellom Line AS (under navneendring til Domstein Sjømat AS) og Enghav AS.

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum i dette tilfellet. På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet fattet følgende avgjørelse:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Line AS (under navneendring til Domstein Sjømat AS) eller dets eiere erverver virksomheten Enghav AS dets konkursbo og foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av denne virksomheten.