A2013-18 – Holship Norge AS – konkurranseloven § 12, jf. §§ 10 og 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Administrasjonskontoret for Havnearbeid i Drammen og Drammen Bryggeriarbeiderforbund

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 tredje ledd - Avslag på anmodning om å gripe inn

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.07.2013

Konkurransetilsynet mottok den 24. mai 2013 klage fra Holship Norge AS. Det gjøres i klagen gjeldende at Administrasjonskontoret for Havnearbeid i Drammen og Drammen Bryggeriarbeiderforbund på en utilbørlig måte har utnyttet sin dominerende stilling i markedet i strid med konkurranseloven § 11, ved å kreve inngåelse av avtale om bruk av deres ansatte for lossing og lasting av skipsfartøy ved Drammen havn. Det gjøres i klagen også gjeldende at avtalen må anses som stridende mot konkurranseloven § 10.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling, og det faktum at klager har tatt ut søksmål mot de innklagede ved Drammen tingrett.