A2013-12 – Oslo Boat Show AS – konkurranseloven § 12 jf. §§ 10 og 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Norboat AS og Telebryggen AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.04.2013

Oslo Boat Show AS (klager) har fremsatt klage rettet mot Norboat AS og Telebryggen AS for overtredelse av konkurranselovens §§ 10 og 11. I klagen anfører Oslo Boat Show AS at Telebryggen AS ikke ønsker å leie mobile flytebrygger til klager i forbindelse med en båtutstilling som skulle arrangeres i april 2013. Det anføres at årsaken til at klager ikke får leie flytebrygger, er press fra Norboat AS overfor Telebryggen AS.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har Konkurransetilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt, samt den betydelige mengden saker som for tiden er til behandling.