A2013-16 – OneCo Industrier AS – Profitek Holding AS – konkurranseloven § 19 – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.04.2013

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet, og har fattet følgende avgjørelse:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at OneCo Industrier AS kan overta aksjene i selskapet Profitek Holding AS, samt foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten.