A2013-17 – Newco AS – Hellefoss AS og Vafos AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.05.2013

Konkurransetilsynet mottok søknad om unntak fra gjennomføringsforbudet 29. april 2013 i forbindelse med alminnelig melding om foretakssammenslutning mellom Newco AS (under stiftelse) og Hellefoss AS og Vafos AS.

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum i dette tilfellet. På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet fattet følgende avgjørelse:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Newco AS eller dets eiere erverver virksomheten i Hellefoss AS og Vafos AS og foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av denne virksomheten.