A2013-3 – Hallingdal Renovasjon IKS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 misbruk av dominerende stilling, § 12 pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.01.2013

Avgjørelsen gir avslag på anmodning om å gripe inn med hjemmel i konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 11.

Magnus Narum AS har fremsatt en klage rettet mot Hallingdal Renovasjon IKS og Retura Val-Hall AS for brudd på konkurranseloven § 11 i markedet for håndtering av næringsavfall i Hallingdal.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering av sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbud er overtrådt, ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken.