A2013-9 – Jotunfjell Partners AS – Fyllingsdalen Foto AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.02.2013

Konkurransetilsynet mottok 26. februar 2013 anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i anledning Jotunfjell Partners AS sitt erverv av 18 butikker fra konkursboet i Fyllingsdalen Foto AS. Konkurransetilsynet mottok en anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet i samme sak 15. februar 2013. Denne anmodningen ble avslått ved avgjørelse A2013-8 21. februar 2013.

Konkurransetilsynet har foretatt en fornyet vurdering av om det er grunnlag for å oppheve gjennomføringsforbudet i anledning de ovennevnte foretakssammenslutningene. Melder har kommet med nye opplysninger i anmodningen 26. februar 2013, samt per e-post og telefon samme dag.

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har fattet følgende avgjørelse i medhold av konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Jotunfjell Partners AS kan overta 18 butikker i Fyllingsdalen Foto AS, herunder de ansatte i selskapet, samt foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre forsvarlig drift av virksomheten.