A2013-8 – Jotunfjell Partners AS – Fyllingsdalen Foto AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – avslag på anmodning om unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.02.2013

Konkurransetilsynet mottok 15. februar 2013 anmodning om unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i anledning Jotunfjell Partners AS sitt erverv av deler av konkursboet i Fyllingsdalen Foto AS.

Anmodningen om unntak fra gjennomføringsforbudet er begrunnet med behovet for å hindre at grunnlaget for videre virksomhet i Fyllingsdalen Foto AS forsvinner.

På bakgrunn av opplysninger i saken har Konkurransetilsynet kommet til at det ikke kan gjøres unntak for gjennomføringsforbudet. Konkurransetilsynet kan ikke se at det kan påvises alvorlige konsekvenser for partene eller samfunnet for øvrig som en direkte følge av gjennomføringsforbudet.

Videre vil Jotunfjell Partners AS kunne få kontroll over overlappende virksomhet innen salg av fotoutstyr og fotoprodukter, idet selskapet 8. februar 2013 sendte Konkurransetilsynet melding om erverv av samtlige aksjer i Elite Foto AS. Det er dermed av særlig betydning at tilsynet har tilstrekkelig tid til å gjennomføre en forsvarlig saksbehandling.