A2013-1 – DNB Bank ASA – Notabene-konsernet – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.01.2013

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

1.Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at DNB Bank ASA erverver virksomheten i hele eller deler av Notabene-konsernet og foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten.

2.Foretakssammenslutningen må meldes til Konkurransetilsynet i samsvar med konkurranseloven § 18 første ledd så snart som mulig og senest tre virkedager etter virksomhetsoverdragelsen.