A2012-14 – VWR International AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.2012

Skultpurkonservator Joanna Hench klager VWR International AS inn for Konkurransetilsynet for brudd på konkurranseloven § 11. Det er i klagen vist til at VWR International AS har utvidet sine restriksjoner på salg av kjemikalier til privatpersoner til også å omfatte enkeltpersonforetak etter 22. juli 2011.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.