A2012-17 – Simonsen Advokatfirma DA – Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.10.2012

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Simonsen Advokatfirma DA og Advokatfirmaet Vogt & Wiig gjennomfører de tiltak som anses nødvendige for ikke å bryte advokatforskriften kapittel 12 pkt. 3.2 om interessekonflikter, herunder avbryte bistanden til klienter hvor dette anses nødvendig. Dette omfatter også overvåkning av nye saker i tiden frem mot sammenslåing for å unngå at nye interessekonflikter oppstår.