A2012-15 – Inmeta Crayon AS – Norske Systemarkitekter AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.10.2012

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet, og har fattet følgende avgjørelse:

1. Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Inmeta Crayon AS erverver virksomheten i Norske Systemarkitekter AS, dets konkursbo, samt foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten.

2. Foretakssammenslutningen må meldes til Konkurransetilsynet i samsvar med konkurranseloven § 18 første ledd så snart som mulig og senest 15. oktober 2012.