A2012-13 – Fjord1 AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.09.2012

Konkurransetilsynet mottok 24. juni 2012 brev fra Kjell Larsen hvor Fjord1 AS klages inn for brudd på konkurranseloven § 11. Det er i klagen vist til at Fjord1 AS priser kafeteriavarene på sine ferger urimelig høyt.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.