A2012-10 – Elretur AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. §§ 10 / 11 – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.07.2012

Ragn-Sells Elektronikkretur AS klager Elretur AS inn for Konkurransetilsynet for brudd på konkurranseloven § 10 og/eller § 11. Det er i klagen blant annet vist til at Elreturs avtale med interkommunale selskaper om innsamling av elektrisk og elektronisk avfall inneholder en eksklusivitetsbestemmelse i strid med loven. Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.