A2012-7 – Pemco AS – Peterson AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.03.2012

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Pemco AS overtar aksjene i Peterson AS, samt foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten.

Foretakssammenslutningen må meldes til Konkurransetilsynet i samsvar med konkurranseloven § 18 første ledd så snart som mulig og senest 27. mars 2012.