A2012-6 – Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør; §9e Påpekning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.03.2012

Konkurransetilsynet mottok en klage fra Holmlia Fjernvarmeprosjekt 6.desember 2011. Holmlia fjernvarmeprosjekt gjør i sin klage til Konkurransetilsynet gjeldende at avtalen mellom Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten og Hafslund fjernvarme er i strid med konkurransereglene, og spesielt forbudet mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling, ved at ett selskap får monopol og kan sette høye priser.

Konkurransetilsynet har ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.

Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak. I tråd med ovennevnte prioriteringshensyn, finner tilsynet ikke grunn til å gi påpekning i nærværende sak. Anmodningen om påpekningen avslås derfor.