A2012-1 – Therma Marine AS – Teknotherm AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.01.2012

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Therma Marine AS kan overta ovennevnte virksomhet i Teknotherm AS, dets konkursbo, og foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift.