A2011-46 – Gjøvik Kirkelige Fellesråd – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.12.2011

Sibi AS har kalget Gjøvik Kirkelige Fellesråd (GKF) inn for Konkurransetilsynet. Sibi AS mener GKF bryter konkurranseloven § 11 ved å nekte å motta koniske kister for kremering. Det ble også bedt om at Konkurransetilsynet vurderer mulighetene for å gi påpekning etter konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.