A2011-44 – Scandinavian Intertrade AS – avslag på anmodning om å treffe midlertidig vedtak

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.10.2011

Scandinavian Intertrade AS påklaget 25. juli 2011 Konkurransetilsynets avslag på anmodning om inngrep mot Link Mobility AS i avgjørelse A2011-36. I klagen fremkom det en anmodning om at Konkurransetilsynet fattet hastevedtak i saken.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også tatt hensyn til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.