A2011-38 – Bowling 1 Kongsvinger AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.08.2011

Klagen fra Bowlingsenteret Kongsvinger AS gjelder Bowling 1 sitt tilbud i konkurransen om hvem som skulle arrangere bedriftsbowlingen i Kongsvinger. Klager opplyser at Bowling 1 har vært det enerådende bowlingsenteret i området de siste ti år og derfor har en dominerende stilling. Videre anfører klager at Bowling 1 i sitt tilbud til bedriftsbowlingen gikk betraktelig ned i pris i forhold til tidligere prisnivå og under det klager anfører er vanlig markedspris. Klager gjør gjeldende at pristilbudet hindrer levedyktigheten til en ny bowlinghall. På denne bakgrunn mener klager at Bowling 1 har handlet i strid med konkurranseloven § 11.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å kunne ta endelig stilling til hvorvidt konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også sett hen til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.