A2011-31 – Bro- og Tunnelselskapet AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.06.2011

Konkurransetilsynet viser til klage fra Vegamot AS hvor det gjøres gjeldende at Bro- og Tunnelselskapet AS har brutt konkurranseloven § 11.

Konkurransetilsynet har foretatt en omfattende behandling av saken. Basert på de opplysninger som er gitt av klager og innklagede, samt beslaglagt materiale for bevissikring og undersøkelser gjennomført av Konkurransetilsynet, er det lite sannsynlig at Bro- og Tunnelselskapet har overtrådt konkurranseloven § 11 i de undersøkte anbudskonkurransene. Konkurransetilsynet har derfor ikke funnet grunn til å prioritere ytterligere ressurser til behandling av saken.