A2011-21 – Bring Logistics AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.06.2011

Klagen fra Pedersen TC Logistikk AS går ut på at Bring benytter sine avtaler med Statoil til å skvise ut mindre lokale transportører. Klager gjør gjeldende at andre transportører enn Bring nektes adgang til Statoils anlegg, og derfor tvinges til å levere varene videre til Bring som igjen frakter dem ut på anleggene.

Videre synes klager å mene at statlig eierskap i henholdsvis Bring og Statoil fører til en konkurransevridning i form av at Statoil foretrekker den statlig eide transportøren, og at det er umulig for mindre aktører å konkurrere på like vilkår som innklagede.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å kunne ta endelig stilling til hvorvidt konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.