A2011-34 – Hewlett Packard Norge AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.07.2011

Klager Addex Distribution AS mener distribusjonsavtalen mellom Hewlett Packard Norge AS og deres forhandlere er, både etter sin ordlyd og slik den blir praktisert, til hinder for konkurransen på det norske markedet. Klager hevder at det er foretatt en markedsdeling, samt at praksisen i forhold til egen produsentgaranti utgjør fastsettelse av forretningsvilkår som er egnet til å vri konkurransen. Klager viser også til e-post korrespondanse hvor Hewlett Packard Norge AS omtaler klager med negative karakteristikker knyttet til parallellimport av HP-produkter, og mener slik utsendelse av uriktig informasjon er misbruk av Hewlett Packard Norge AS sin markedsposisjon.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også tatt hensyn til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.