A2011-28 – P4 Radio Hele Norge AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.06.2011

SBS Radio Norge AS (SBS) klaget inn P4 Radio Hele Norge AS (P4) for brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11. SBS anførte at P4 innehar dominerende stilling i et nasjonalt marked for radioreklame, og at P4 i sine lokalradiosøknader i 2009 la opp til kryssubsidiering av sine nye lokalradiosatsinger, samt at det forelå mulighet og insentiv for rovprising i strid med konkurranseloven § 11. Videre anførte klager at P4 anvender rettsstridige eksklusivitetsavtaler og lojalitetsavtaler overfor annonsører. SBS anførte også at P4 har inngått en avtale om reklamesalg med lokalradiostasjonen NRJ i strid med konkurranseloven § 10.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også tatt hensyn til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.