A2011-16 – Jotobico Holding AS – Prosessventiler AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.04.2011

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Jotubico Holding AS yter finansiering til Prosessventiler AS i bytte mot aksjer, samt foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten.

Ved en inkurie har det i anmodningen om unntak fra gjennomføringsforbudet blitt opplyst at navnet på overtakende selskap er Jotubico Holding AS. Korrekt navn er Jotobico Holding AS.