A2011-8 – Boa Holding AS – Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.02.2011

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet. Konkurransetilsynet har fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:- Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Boa Holding AS kan overta aksjene i selskapet Nordenfjeldske Dampskipselskap AS, samt foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten, herunder å treffe beslutninger om styresammensetning og selskapenes ledelse.