A2011-7 – Reitangruppen AS – Nordenfjeldske Travelnet AS og Nordenfjeldske Invest AS -delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.02.2011

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet. Konkurransetilsynet har fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:- Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Reitangruppen AS kan overta aksjene i selskapet Nordenfjeldske travelnet AS og Nordenfjeldske Invest AS.