A2010-28 – Fokus Bank NUF – A Halvorsen & Sønn AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.11.2010

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet. Konkurransetilsynet har fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Fokus Bank NUF, filial av Danske Bank AS, tiltrer sitt pant og overtar aksjene i selskapet A. Halvorsen & Sønn AS.