A2010-31 – Protan AS – konkurranseloven § 12 jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Protan AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.11.2010

Protan AS blir av Team Eriksen AS klaget inn for brudd på konkurranseloven. Det anføres at innklagede innehar en dominerende stilling i markedet for takfolie og at selskapet har misbrukt denne stilligen på en utilbørlig måte, jf. konkurranseloven § 11, med det formål å presse ut Team Eriksen AS av taktekkermarkedet. Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å kunne ta endelig stilling til hvorvidt konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt.