A2010-21 – Privatperson – avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.07.2010

Klager opplyser at han som kunde hos Telenor Mobil blir belastet med et gebyr på 35 kroner for utsendelse av papirfaktura. Gebyret hos andre tilbydere av papirfaktura er det samme. I klagen er det oppgitt at en alternativ forklaring på grunnen til det felles prisnivået på utstedelse av papirfaktura, kan være samarbeid om prisfastsettelse blant tilbyderne av denne tjenesten. Klager derfor at gebyr for utsending av papirfaktura kan være en overtredelse av konkurranseloven §10.

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger, er det etter Konkurransetilsynets oppfatning lite sannsynlig at det foreligger brudd på konkurranseloven i denne saken. Konkurransetilsynet finner det derfor ikke hensiktsmessig å prioritere ressurser til videre behandling av saken.

Av hensyn til personvernet er navnet på privatpersonen sladdet i dokumentet som er publisert på Internet.