A2010-17 – Sparebank 1 Skadeforsikring AS – Unison Forsikring ASA – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.06.2010

Anmodningen om opphevelse av gjennomføringsforbudet er begrunnet med at en umiddelbar overtakelse av eierrettigheter er nødvendig for at Sparebank 1 Skadeforsikring skal kunne sikre den fulle verdi av sin investering.

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at SpareBank 1 Skadeforsikring AS for å oppfylle kravene for konsesjon i forsikringsvirksomhetslovgivningen, kan overta aksjene i Unison Forsikring ASA og utøve stemmerettigheter knyttet til aksjene i saker vedrørende

Unisons kaptialforhold, herunder beslutning om å gjennomføre en rettetemisjon mot SB1 Skadeforsikring,

tegning og eventuelt oppgjør for aksjene i aksjeemisjon i selskapet,og/eller

styresammensetning.