A2010-4 – Jadar Eiendom – konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 11 – avslag på anmodning mot å gripe inn mot Lyse Elnett/Lyse AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.01.2010

Konkurransetilsynet har mottatt klager fra Jadar Eiendom AS der det i e-post av 30. september 2009 anføres at Lyse Elnett AS/Lyse AS trenerer bytte av strømleverandør og i e-post av 1. oktober 2009 anføres at det hos Lyse Elnett AS/Lyse AS ikke er mulig å registrere anleggsopplysninger i forbindelse med bytte av strømleverandør uten å samtidig bestille strøm av Lyse AS.

 

På bakgrunn av klagene og de mottatte opplysninger, er det etter Konkurransetilsynets oppfatning lite sannsynlig at det foreligger brudd på konkurranseloven i denne saken. Konkurransetilsynet finner det derfor ikke hensiktsmessig å prioritere ressurser til videre behandling av saken.