A2010-12 – Privatperson – avslag på anmodning om å gripe inn mot Nortura

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør jf. §§ 11 misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.03.2010

Nortura blir av en privatperson klaget inn for brudd på konkurranseloven. Klager anfører at Nortura i brev til bønder som velger andre slakteri enn Nortura i det aktuelle området, underslår at de har mottaksplikt for slaktedyr.

Konkurransetilsynet har fått bekreftet av Nortura at de forholder seg til sin mottaksplikt og på bakgrunn av klagen og øvrige mottatte dokumenter er det Konkurransetilsynets oppfatning at det er lite sannsynlig at det foreligger brudd på konkurranseloven § 11 i denne saken.

Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av saken.