A2010-7 – Moss Bymagasin AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. §10 og § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Moss Avis

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør, § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.02.2010

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning.Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.