A2010-1 – Telenor ASA – konkurranseloven § 12 – avslag på anmodning om pålegg om opphør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.01.2010

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger fra Telenor ASA finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning.Ved vurderingen har tilsynet lagt vekt på at tilbudet om gratis bredbånd er gitt i begrenset utstrekning og som kompensasjon for forsinket levering. Konkurransetilsynet finner dermed ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.