A2009-45 – Ektornet Nordic S.A m.fl. – Estatia Resort Kragerø AS m.fl. – konkurranseloven § 19 – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.12.2009

Anmodningen om opphevelse av gjennomføringsforbudet er begrunnet med behovet for den nye virksomheten til å tre inn i avtaler for å sikre videreføring av driften. For å sikre grunnlag for videre drift og således videreføring av hotellvirksomheten, vises det blant annet til at det er helt nødvendig at de nye selskapene umiddelbart kan komme i posisjon til å kunne reengasjere nøkkelpersonell, samt revidere og videreføre leieavtalene til de tilknyttede leiligheter i hotellanlegget.

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at gjennomføringsforbudet delvis kan oppheves i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse i medhold av konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Ektornet kan overta virksomheten i Estatia Resort Kragerø, deres konkursbo, og foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten.Utover unntak som nevnt ovenfor gjelder gjennomføringsforbudet fullt ut.