A2009-46 – iTicket AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Billettservice AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør; § 11 Misbruk av dominans

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.12.2009

Basert på den informasjon Konkurransetilsynet har innhentet fra innklagede om forventede kostnader og inntekter fremstår det ikke som om Billettservice har priset sine tjenester under gjennomsnittlige variable kostnader i de to spesielle tilfellene klager omtaler.

Videre finner Konkurransetilsynet, ut fra informasjon om markedet og andre opplysninger innhentet fra klager og innklagede, at det neppe er grunnlag for å påvise en intensjon hos innklagede om at eventuell prising mellom variable og faste kostnader er ledd i en strategi for å presse iTicket ut av markedet.

På bakgrunn av ovennevnte finner tilsynet det ikke sannsynlig at en sak om misbruk av dominerende stilling vil føre frem, og finner derfor ikke grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken.