A2009-36 – Standal Konsult – avslag på anmodning om å gripe inn mot Unicall Skien AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.08.2009

Standal Konsult gjør gjeldende at Unicall Skien AS handler i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11 ved å benytte servicetelefonen for byggekort i bygge- og anleggsnæringen til salg av id-kort. Standal Konsult fremhever at servicetelefonen skal være en informasjonskanal, ikke en ekstra inntektskilde for Unicall Skien AS.

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak er i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.