A2009-34 – Brubakken Truckservice AS – AL Maskin AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.2009

Konkurransetilsynet mottok 26. juni 2009 anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i anledning Brubakken Truckservice AS erverv av kontroll over virksomheten i AL Maskin AS.

Konkurransetilsynet har kommet til at gjennomføringsforbudet delvis kan oppheves, og har fattet følgende avgjørelse:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Brubakken Truckservice AS kan overta aktivaene i AL Maskin AS, herunder de ansatte i selskapet, samt foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre forsvarlig drift av virksomheten.

Foretakssammenslutningen må meldes til Konkurransetilsynet i samsvar med konkurranseloven § 18 første ledd så snart som mulig og senest én virkedag etter at endelig avtale er inngått eller kontroll overtatt.