A2009-28 – Agderposten Medier AS – TS-avisen AS/Arendals Tidende AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.06.2009

TS-avisen AS og Arendals Tidende AS (klagerne) mener at Agderposten Medier AS (innklagede) har handlet i strid med konkurranseloven ved å drive prisdumping i annonsemarkedet og utilbørlig press og påvirkning av kunder i dette markedet.

Basert på de opplysninger som fereligger i saken finner tilsynet det tvilsomt om Agderposten Medier AS har opptrådt i strid med konkurranseloven § 11. Tilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.