A2009-19 – Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det Norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur – CyberBook AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.03.2009

CyberBook AS gjør gjeldende at Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det Norsk Samlaget og Forlaget Fag og Kultur har en kollektivt dominerende stilling i markedet for læremidler til norske skoler, og at forlagene misbruker sin stilling i strid med konkurranseloven § 11 ved å publisere digitale læremidler gratis på Internett.

Konkurransetilsynet kan ikke se at det foreligger forhold som tilsier at de innklagde forlag innehar en kollektivt dominerende stilling. Konkurransetilsynet har således ikke funnet det sannsynlig at det påklagede forhold vil være i strid med konkurranseloven § 11.