A2009-31 – MBO/Nordisk Film Distribusjon AS – Benni’s Musikk – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.06.2009

Benni’s Musikk mener at MBO/Nordisk Film Distribusjon AS har handlet i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11 ved å inngå en avtale som gir Reitangruppen enerett på distribusjon og salg av en cd utgitt av DDE, «Ut av kontroll – med sola i auan».

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen er i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11.  Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.