A2009-24 – Media Bergen AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.05.2009

Konkurransetilsynet mottok 20. mai 2009 anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i anledning Media Bergen AS sitt erverv av innmaten i Visendi AS og Vigeland & Co AS. Konkurransetilsynet mottok en søknad om opphevelse av gjennomføringsforbudet i samme sak 14. mai 2009. Anmodningen om opphevelse av gjennomføringsforbudet ble avslått ved avgjørelse A2009-23 15. mai.

Konkurransetilsynet har foretatt en fornyet vurdering av om det er grunnlag for å oppheve gjennomføringsforbudet i anledning de ovennevnte foretakssammenslutningene. Klager har kommet med nye opplysninger om situasjonen i de aktuelle foretak.

På bakgrunn av den foreløpige vurderingen av foretakssammenslutningen som så langt er foretatt, og på bakgrunn av den informasjonen som fremkommer i anmodningen om opphevelse av gjennomføringsforbudet har Konkurransetilsynet kommet til at gjennomføringsforbudet delvis kan oppheves. Konkurransetilsynet har fattet følgende avgjørelse i medhold av konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Bergen Media AS kan overta aktivaene i Visendi AS, herunder de ansatte i selskapet, samt foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre forsvarlig drift av virksomheten.

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Bergen Media AS kan overta aktivaene i Vigeland & Co AS, herunder de ansatte i selskapet, samt foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre forsvarlig drift av virksomheten.