A2009-22 – Exporama Senteret AS – avslag på anmodning om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.05.2009

Våren 2007 mottok Konkurransetilsynet en klage fra Exporama Senteret AS på Stiftelsen Norges Varemesse. Exporama Senteret AS har anført at Stiftelsen Norges Varemesse har forsøkt å innlede et prissamarbeid med Exporama Senteret AS i strid med konkurranseloven § 10 jf. § 30 og straffeloven § 49. Klager har også anført at Stiftelsen Norges Varemesse har misbrukt sin dominerende stilling ved å foreta selektive priskutt/rovatferd i strid med konkurranseloven § 11.

Konkurransetilsynet har ikke kompetanse til å ilegge sanksjoner etter konkurranseloven § 30 jf. straffeloven § 49. Konkurransetilsynet har vært i kontakt med Økokrim med hensyn til en eventuell straffeforfølging av forholdet som et forsøk på overtredelse av Konkurranseloven § 10 jf. § 30 og straffeloven § 49. Økokrim har meldt tilbake at de ut fra en helhetsvurdering ikke vil ta saken til behandling.

Ut fra den informasjonen Konkurransetilsynet har mottatt er det lite sannsynlig at de påståtte handlingene med selektiv priskutt og rovatferd innebærer en utilbørlig utnyttelse etter konkurranseloven § 11.

Konkurransetilsynet har dermed avsluttet sin behandling av saken.