A2009-14 – Mediebedriftenes Klareringstjenste AS – avslag på anmodning inngrep fra Meltwater News AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.03.2009

Konkurransetilsynet mottar svært mange henvendelser om påståtte overtredelser av konkurranseloven § 10 og § 11. Konkurransetilsynet har ikke ressurser til å realitetsbehandle alle disse henvendelsene, og har adgang til å avslå en anmodning om påbud om opphør på bakgrunn av en prioritetsvurdering, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd.

Det er berammet domstolsbehandling i Oslo Tingrett 11. mars 2009. I forbindelse med domstolsbehandlingen har Meltwater anført at Klareringstjenestens virksomhet er i strid med forbudsbestemmelsen i konkurranselovens § 10. På denne bakgrunn finner tilsynet på det nåværende tidspunkt ikke grunn til prioritere ressurser til videre behandling av saken.