A2009-16 – Transportsentraler – avslag på anmodning om pålegg om opphør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.03.2009

Mesta AS, entreprenørkonsern innen bygging, drift og vedlikehold av vei, klaget i brev av 15. februar 2006 på konkrete samarbeid i og mellom transportsentraler. Det ble gjort gjeldende at samarbeidet var i strid med konkurranseloven § 10. Det ble også klaget på opptreden i strid med konkurranseloven § 11.

På bakgrunn av klagen og annen informasjon innhentet i saken, har Konkurransetilsynet funnet at det beste virkemiddelet for å fremme konkurransen i dette markedet er å gi en skriftlig veiledning om anvendelsen av konkurranseloven § 10 på samarbeid knyttet til transportsentraler.

Konkurransetilsynet har av denne grunn valgt ikke å forfølge videre de konkrete forhold som er tatt opp i klagen. Følgelig avslås anmodning om pålegg om opphør jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd.